FSU level 1

Lidská páteř má 3 hlavní funkce. Je pohybovou osou těla, která působí jako podpora a ochrana nervových struktur (míchy a kořenů), zajišťuje oporu pro lidské tělo a ovlivňuje udržování rovnováhy. Základní stavební a funkční jednotkou páteře je tzv .pohybový (hybný) segment. Lidská páteř má celkem 24 hybných segmentů. V oblasti pohybových segmentů dochází k velmi úzkým vzájemným vztahům mezi strukturami nervového systému a ostatními součástmi jednotlivých pohybových segmentů. V těchto pohybových segmentech se můžeme setkat s celou řadou problémů, s kterých mohou vznikat bolesti a zranění a mohou mít řadu projevů. Všechny tyto segmenty mají svá specifika ohledně potřebného pohybového rozsahu a stability. Současně je třeba brát v potaz další oblasti na tělě, které mají výrazný vliv na celou páteř a které je třeba zahrnout do celé nápravy.

Funkční pohybová a silová prevence a náprava, zajištění potřebné mobility a stability/ síly je to, co nabízí koncept FSU. FSU je prověřený integrovaný systém, který má za cíl zlepšovat funkční stav páteře. Obnovit stabilní prostředí a především zlepšit a udržet stav, aby nedošlo k opakování nebo obnovení recidivě bolestí/ zranění. Právě proto je jedním z jeho důležitých stavebních kamenů silová (p)rehabilitace. FSU prošel za léta řadou úprav a praktických prověření, proto je jeho program postavený na přehlednosti, efektivitě, logické návaznosti a postupné porgresi.

TEORIE:

 • Co je FSU?
 • Co je bolest a možné funkční přičiny bolestí zad
 • Základní principy a metodika práce FSU
 • Ukázky výsledků nápravy dle FSU
 • Jak pracovat v regresi a progresi cvičení
 • Souvislá nápravná komplexní opatření
 • Proč silová (p)rehabilitace? Efektivita využití silového tréninku v prevenci a nápravě/ rehabilitaci
 • Rehabilitace vs prehabilitace
 • Vysvětlení programu na 3 části : 1 fáze: počáteční fáze: střední   3.fáze: Pokročilá.
 • Obecné kontraindikace/ zásady

PRAXE FSU LEVEL 1

 • Kyčle a core stabilita
 • Sakroiliakalní (křížokyčelní) skloubení a bederní páteř
 • Hrudní páteř a lopatky
 • Krční páteř
 • Cílené cvičení na jednotlivé nejčastější problémy
 • Otázky a opakování

K tomu, aby jste se stali FSU-C je nutné splnit tyto podmínky:

– Osobně se zúčastnit kurzu, který je označen jako FSU – C (Certified)

– Úspěšně projít praktickou zkouškou, která se skládá z písemné a především praktické zkoušky. Zájemce o certifikaci musí doložit základní znalosti filosofie systému a základní znalosti problematiky dané oblasti/tématu. V praktické zkoušce musí zájemce bude vyzkoušen vždy z 5 cvičení a musí dokázat, že dobře ovládá cviky, jejich návaznost, možné progrese, regrese.

Výhody FSU-C:

– FSU – C má právo používat tuto značku. On sám bude vypsán na našich stránkách.

– FSU – C má právo používat tuto značku i pro svou společnost. Tato společnost bude vypsána a zobrazena na našich stránkách.

– FSU – C má právo se v mnoha formách podílet na rozvoji a funkci systému FSU. Sám bude dostávat pravidelné informace FSU a bude zván na možné konference a setkání.

– FSU – C má právo využívat možných finančních a jiných výhod FSU.

 

Termín: 7. – 8. 11. 2020

Cena: 5990kč 

Místo: Praha (Core gym, Rýmařovská 561, Praha 9)

1.den: 9:00 – 17:00

 1. den: 9:00 – 17:00

Podmínky k platbě:

Přihlášky posílejte na náš email: info@coretraining.cz

Přihláška je plně platná až po uhrazení částky kurzu.